Luận Giải Sao Thái Tuế – Thiếu Dương – Tang Môn

Luận giải sao thái tuế, thiếu dương, tang môn

Vòng Thái Tuế là gì?

Vòng Thái Tuế cũng có sự khác biệt giữa sách vở Trung Quốc và Việt Nam.

Sách vở Trung Quốc với mười hai sao như sau:

Thái Tuế, Hối Khí, Tang Môn, Quán Sách, Quan Phù, Tiểu Hao, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Thiên Đức, Điếu Khách, Bệnh Phù.

Sách vở Việt với mười hai sao:

Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.

Hai sao Thiếu Dương và Thiếu Âm là Hối Khí và Quán Sách. Sao Thiên Đức thành Phúc Đức. Sao Bệnh Phù thành Trực Phù. Không biết Trực Phù của sách Việt xuất xứ ở đâu nhưng hai vòng Tràng Sinh và Thái Tuế của Trung Quốc không hợp lý.

Đến như sao Tiểu Hao của vòng Thái Tuế trong sách vở Trung Quốc trong khi vòng Tràng Sinh đã có Tiểu Hao rồi là điều không hợp lý thứ hai.

Ngược lại sách Việt cũng có hai sao trong vòng Thái Tuế đáng coi là không hợp lý: Thiếu Dương và Thiếu Âm với những lời giải không dứt khoát, trong khi Hối Khí và Quán Sách với lời giải vững và rõ hơn.

Luận bàn về sao Thái Tuế

Những sao của vòng Thái Tuế chỉ đi theo chiều thuận dù nam hay nữ, âm nam dương nữ hay dương nam âm nữ. Thái Tuế gặp các sao tốt mọi sự êm ả, nếu gặp hung sát tinh hay lưu niên Sát Kỵ tinh ắt sinh lắm phiền nhiễu.

Thái Tuế rất sợ gặp Thái Dương hãm Hóa Kỵ và Cự Môn Hóa Kỵ. Thái Tuế cũng không nên đứng vào cung tiểu hạn đối xung với Mệnh cung, sách Trung Quốc gọi bằng “phạm

Thái Tuế”. Có những lá số mà Thái Tuế lúc nào cũng đối xung với Mệnh cung thì thường bị những khó khăn trở ngại luôn luôn.

Thái Tuế thuộc dương, lợi cho người sinh năm âm và ngược lại. Như vậy lý luận gọi bằng âm dương điều hòa nếu có gặp Sát Kỵ thì họa hại cũng giảm.

Thái Tuế bản tính lạnh lùng, xét đoán và lý luận. Có câu phú: “Thân cư Thái Tuế dữ nhân quả hợp” Thái Tuế gặp Xương Khúc Khoa Quyền văn chương đanh thép. Thái Tuế gặp

Tấu Thư ăn nói biện thuyết. Mệnh phùng Tuế Tấu nói bằng sấm vang.

Thái Tuế gặp Hóa Kỵ, Đà La bất lợi cho công danh, dễ bị tai tiếng kiện cáo tranh giành. Thái Tuế đứng với Thất Sát miếu địa là con người vừa trí vừa dũng.

Thái Tuế đứng với Hoa Cái ở Mệnh cung giọng lưỡi kiêu kỳ. Thái Tuế đi với Tham Lang nói không thực, lòng không thành thật:

Tham lâm Thái Tuế một miền

Trong ngoài cơ trí đảo điên khó lường

Thái Tuế gặp Quan Phủ là có chuyện kiện tụng:

Sát Hình cô độc tính ương

Quan Phủ Thái Tuế đến thường công môn

Thái Tuế gặp Không Kiếp làm ăn suy vi:

Tuế ngộ Không Kiếp vận suy

Cứu tinh Mệnh có Tử Vi mới lành

Dậu cung Hình Tuế cùng ngồi

Tai bay vạ giá do người gây ra

Thái Tuế kị gặp sao Bệnh Phù

Bệnh Phù Thái Tuế dở thay

Mệnh Thân Hồng Đào vận hạn đến Thái Tuế, Kiếp Sát thì vợ chồng chia ly:

Mệnh Đào Thân lại Hồng Loan

Hạn gặp Tuế Kiếp phụng hoàng rẽ duyên

Thiên Phủ, Đà La, Thái Tuế thủ. Mệnh cung nơi cung Tỵ là người hay nói càn nói rỡ:

Phủ Đà Tuế đóng Tỵ cung

Thiềm ngôn loạn ngữ nói rông tháng ngày

Vận đến sao Thái Âm hãm mà bị Đà La Bạch Hổ, Thái Tuế xung chiếu thì dễ có tang mẹ:

Nguyệt hãm Đà Hổ Tuế xung

Hãi thay điềm mẹ thoát vòng trần gian

Cung Bào/Huynh Thái Tuế đi với Xương Khúc có người anh em nổi danh:

Khúc Xương Thái Tuế cung Bào

Có người anh trưởng thấp cao tung hoành

Thê cung Đà La Thái Tuế thì vợ chua ngoa:

Đà Tham tửu sắc la đà

Tuế Đà miệng lưỡi ắt là sai ngoa

Cung Tử Tức Thái Tuế đứng với Xương Khúc thêm Long Phượng thì con cái vẻ vang:

Tử cung Long Phượng sang giàu

Khúc Xương Thái Tuế thập hầu tặng phong

Nhưng sao Thái Tuế vào cung Tài Bạch lại thường không đắc thế lắm. Hãy đọc những câu phú sau đây:

Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

Quan Phủ Thái Tuế đa đoan

Thiên Cơ Thái Tuế gian nan mọi đường

Luận bàn sao Thiếu Dương

Thiếu Dương thuộc Hỏa tượng trưng cho mặt trời thứ hai, tính chất thông minh nhân hậu. Thiếu Dương đứng cùng Thái Dương đắc địa làm tăng sự sáng sủa hưng vượng. Thiếu Dương có khả năng làm giảm nhẹ những tai họa bệnh tật nhỏ.

Cái mặt trời thứ hai cũng như mặt trăng thứ hai là Thiếu Âm có vẻ gượng ép. Trong khi các sách Trung Quốc lại viết đi sau Thái Tuế là sao Hối Khí, tính chất hoàn toàn tương phản với Thiếu Dương.

Hối Khí tượng trưng tình trạng tối ám ngưng trệ. Hối Khí đóng Mệnh cung thì tâm tính ác liệt, có Hình Kỵ càng khó chơi, vào vận hạn thì gặp tranh đoạt oan khuất.

Hối Khí đóng cung Tài Bạch hay Quan Lộc vì tiền vì chức vị mà tâm tính độc hại hoặc lo phiền. Hối Khí đóng Phúc Đức có thêm Hóa Kỵ tinh thần gò bó trầm trệ.

Luận bàn về sao Tang Môn

Tang Môn đứng đối cung với Bạch Hổ. Tang Môn thuộc Mộc. Tang Môn chủ về tang tóc. Khoa Tử Vi Việt nói: Tang Môn đắc địa ở Dần Thân Mão Dậu. Khoa Tử Vi Trung Quốc không thấy đề cập sao này đắc địa ở những cung nào.

Mệnh có Tang Môn tính lầm lì, đàn bà nét mặt phảng phất buồn. Tang Môn vào vận hạn mà gặp Xương Khúc, Hóa Kỵ là có tang chế. Vận gặp Tang Môn, Điếu Khách ắt có chuyện buồn thương.

Tang Môn đắc địa nam mạng có tài, ham hoạt động chính trị và đầu óc xét đoán sắc bén. Luận Tang Môn cần đi theo Bạch Hổ vì là hai sao đi cặp.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---