Ảnh Hưởng Của Các Sao Lưu Đến Lá Số Tử Vi

Ảnh hưởng của các sao lưu trong lá số

Khi luận đoán vận hạn trong Lá số Tử Vi, không những phải xem gốc đại hạn 10 năm, lưu đại hạn 1 năm và lưu niên tiểu hạn, mà lại còn phải chú ý đến ảnh hưởng của những sao lưu động vận hành trên các cung số tùy theo từng năm xem Hạn

Những sao đó là: Thái Tuế, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư, Lộc Tồn, Kình Dương, Đà La, Thiên Mã.

Tại các cung số cũng đã có sẵn những sao như trên, nhưng là sao tĩnh hay sao cố định. Để khỏi nhầm lẫn với sao cố định, mỗi sao lưu động được đặt thêm một chữ LƯU ở đầu. Khi xem hạn 1 năm, phải áp dụng những phương pháp đặc biệt để tìm ra sao lưu động. Mỗi sao lưu động cũng có tính chất như mỗi sao cố định.

LƯU THÁI TUẾ

Tiểu hạn năm nào, tất có Lưu Thái Tuế tại cung có tên của năm đó, theo thứ tự 12 địa chi.

Thí dụ: Tiểu hạn năm Mùi, có Lưu Thái Tuế tại cung Mùi

Lưu Thái Tuế tại cung nào, phải đặc biệt chú ý đến cung đó. Mọi sự hay dở trong năm xem Hạn đều có liên quan mật thiết đến cung có Lưu Thái Tuế.

Thí dụ: Lưu Thái Tuế tại cung Mùi, cũng là cung Tài Bạch. Vậy trong năm Mùi, những sự hay dở xảy ra đều có liên quan đến tiền bạc của cải.

Lưu Thái Tuế gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp, lại càng rực rỡ. Trái lại, mờ ám nếu gặp nhiều sao xấu xa.

LƯU TANG MÔN – LƯU BẠCH HỔ

Lưu Thái Tuế tại cung nào, Lưu Tang Môn tại cung cách cung đó 1 cung theo chiều thuận.

Thí dụ: Lưu Thái Tuế tại cung Mùi, Lưu Tang Môn tại cung Dậu

Lưu Bạch Hổ tại cung xung chiếu cung có Lưu Tang Môn

Thí dụ: Lưu Tang Môn tại cung Dậu, Lưu Bạch Hổ tại cung Mão.

Nếu Lưu Tang Môn, Lưu Bạch Hổ gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh, tất trong Hạn phải gặp nhiều sự chẳng lành như ốm đau, tang tóc. Nguy hại nhất là Lưu Tang Môn gặp Tang Môn cố định đồng cung, hay Lưu Bạch Hổ gặp Bạch Hổ đồng cung. Trong trường hợp này, nếu gốc đại hạn xấu xa mờ ám, tiểu hạn cũng đen tối, tất phải mạng vong, không thể cứu giải được.

LƯU THIÊN KHỐC – LƯU THIÊN HƯ

Bắt đầu từ cung Ngọ, kể là năm Tý, đếm theo chiều nghịch đến cung có tên của năm xem Hạn theo thứ tự 12 địa chi, Lưu Thiên Khốc tại cung đó

Thí dụ: Tiểu Hạn năm Mùi Lưu Thiên Khốc tại cung Hợi.

Cũng bắt đầu từ cung Ngọ kể là cung Tý, nhưng đếm theo chiều thuận đến cung có tên của năm xem Hạn theo thứ tự 12 địa chi, Lưu Thiên Hư tại cung đó.

Thí dụ: Tiểu Hạn năm Mùi Lưu Thiên Hư tại cung Sửu.

Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư gặp nhiều gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh, thường gây nên những sự buồn phiền đau ốm. Nguy hại nhất là Lưu Thiên Khốc gặp Thiên Khốc cố định đồng cung, hay Lưu Thiên Hư gặp Thiên Hư đồng cung. Thật là khó tránh khỏi được tai ương họa hạn, nếu không gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp cứu giải

LƯU LỘC TỒN – LƯU KÌNH DƯƠNG – LƯU ĐÀ LA

Muốn tìm được Lưu Lộc Tồn, phải biết rõ tên của năm xem Hạn, theo thứ tự 10 thiên can. Coi bảng dưới đây:

Tên của năm xem Hạn, theo thứ tự 10 Thiên can Lưu Lộc Tồn
Giáp Dần
Ất Mão
Bính – Mậu Tỵ
Đinh – Kỷ Ngọ
Canh Thân
Tân Dậu
Nhâm Hợi
Quý

Thí dụ: Tiểu hạn năm Ất Mùi, Lưu Lộc Tồn tại cung Mão.

Lưu Kình Dương tại cung đằng trước cung có Lưu Lộc Tồn

Thí dụ: Lưu Lộc Tồn tại cung Mão, Lưu Kình Dương tại cung Thìn

Lưu Đà La tại đằng sau cung có Lưu Lộc Tồn

Thí dụ: Lưu Lộc Tồn tại cung Mão, Lưu Đà La tại cung Dần

Nếu Lưu Lộc Tồn gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Lộc Tồn và Thiên Mã cố định, tất mọi sự hanh thông, danh tài hưng vượng. Trái lại gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh như Không, Kiếp, Song Hao, tất bị hao tán tiền bạc, và gặp nhiều sự phiền lòng.

Lưu Kình Dương, Lưu Đà La gặp nhiều Sát tinh hay Bại tinh, thường gây nên những thương tai ương họa hại. Lưu Kình Dương gặp Kình Dương cố định đồng cung, hay Lưu Đà La gặp Đà La cố định đồng cung, thật là khó tránh được những tai họa khủng khiếp. Đáng lo ngại nhất là Lưu Kình Dương hay Lưu Đà La gặp Thất Sát đồng cung.

LƯU THIÊN MÃ

Muốn tìm được Lưu Thiên Mã, phải biết rõ tên của năm xem Hạn, theo thứ tự 12 địa chi. Coi bảng dưới đây:

Tên của năm xem Hạn, theo thứ tự 12 địa chi Lưu Thiên Mã
Dần – Ngọ – Tuất Thân
Thân – Tý – Thìn Dần
Tỵ – Dậu  – Sửu Hợi
Hợi – Mão – Mùi Tỵ

Thí dụ: Tiểu hạn năm Tý, Lưu Thiên Mã tại cung Dần.

Lưu Thiên Mã cũng như Thiên Mã cố định, rất cần gặp Lộc và rất kỵ gặp Tuần/Triệt án ngữ. Lưu Thiên Mã gặp Thiên Mã cố định đồng cung, hay gặp Lộc Tồn hay Lưu Lộc Tồn đồng cung, tất danh tài hưng vượng.

Lưu Thiên Mã tại cung nào, tất trong tiểu hạn có sự di chuyển hay thay đổi có liên quan đến cung đó.

Thí dụ: Tiểu hạn năm Tý, Lưu Thiên Mã  tại cung Dần là cung Phụ Mẫu. Vậy trong năm Tý, thường có sự di chuyển thay đổi liên quan đến cha mẹ như đổi chỗ ở, đổi nghề nghiệp hay đi xa.

Luận đoán hạn chết và đám tang

HẠN CHẾT

GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG 10 NĂM

Phải lần lượt xem kỹ những gốc đại hạn 10 năm, đặc biệt chú ý đến đại hạn nào xấu xa nhất

Lại xem đến 3 cung Phúc Đức, Mệnh và Thân. Nếu thấy những cung này bị khắc hãm, không có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp để cứu giải, thì phải kết luận là chết trong 10 năm đó.

GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG 1 NĂM

Trong khoảng 10 năm đã định trên, muốn biết rõ chết năm nào, phải lần lượt xem kỹ lưu đại hạn, lưu niên tiểu hạn từng năm, cùng với ảnh hưởng của những sao lưu động.

Phải cân nhắc tốt xấu cho thật cẩn thận. Phải kết hợp nhận định để luận đoán cho thật xác đáng, nếu thấy hạn năm nào xấu xa nhất, phải kết luận là chết trong khoảng năm đó.

GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG 1 THÁNG

Sau khi đã biết rõ năm chết, phải căn cứ theo lưu niên tiểu hạn để tính hạn lưu nguyệt. Hạn tháng nào xấu xa nhất, phải kết luận là chết trong khoảng tháng đó.

GIỚI HẠN TRONG KHOẢNG 1 NGÀY

Sau khi đã biết rõ tháng chết, phải căn cứ theo lưu niên tiểu hạn để tính hạn lưu nhật. Hạn ngày nào xấu xa nhất, phải kết luận là chết trong ngày đó.

ĐÁM TANG

Trước hết là phải biết những sao ứng vào đồ vật dùng trong đám tang và những sao ứng vào người đi đưa đám. Coi bảng dưới đây.

SAO ĐỒ VẬT – NGƯỜI
Tử, Phủ, Vũ, Tướng đồ lộ bộ
Sát, Phá, Liêm, Tham long đình, nhà táng
Cự Môn, Thiên Cơ áo quan
Kình Dương, Đà La, Thiên Hình mai, thuổng để đào lỗ
Hỏa Tinh, Linh Tinh bó đuốc
Tả Phụ, Hữu Bật quạt ấp mộ
Văn Xương, Văn Khúc giấy phủ mặt, văn tế
Thiên Khôi, Thiên Việt ông sư, thầy địa lý
Lộc Tồn, đám tang có ít người đi đưa
Hóa Khoa, Hóa Quyền quan chức đi đưa đám
Hóa Kỵ cây phướn
Tang Môn xe tang
Bạch Hổ quần áo tang
Thiên Khốc phường kèn
Thiên Hư gậy chống
Thiên Mã ngựa kéo xe tang, xe tang có máy
Quốc Ấn vàng, bạc bỏ vào áo quan
Đường Phù đồ khâm liệm
Tấu Thư văn tế
Hoa Cái lọng che
Đào Hoa cái hố
Hồng Loan, Quan Đới dây thừng
Thiên Hỉ đèn, nến
Điếu Khách người đến phúng viếng

Sau khi đã biết rõ ngày chết, xem cung nhập Hạn của ngày đó, nếu thấy có nhiều Sao kể trên hội hợp, phải luận đoán là đám tang long trọng.

Xem thêm:

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---