Sao Thiên Khôi, Thiên Việt, Lộc Tồn Đóng Tại Mệnh

sao thiên khôi, thiên việt, lộc tồn đóng tại mệnh

Sao Thiên Khôi – Thiên Việt

 • Cung Mệnh có Thiên Khôi hay Thiên Việt tọa thủ, tất là con trưởng; nếu không, sau cũng đoạt trưởng, lại có vẻ mặt thanh tú, khôi ngô, mắt sáng, tính tình cao thượng và rất thông minh.
 • Khôi, Việt gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Tử, Phủ, Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc nên có tài kiêm văn võ, có óc lãnh tụ, có mưu cơ tổ chức và sớm nhẹ bước thang mây, thường nắm giữ đầu mối những công việc lớn, nhỏ nên có uy quyền hiển hách, hay lui tới gần bên bậc nguyên thủ, lại được hưởng giàu sang và sống lâu.
 • Khôi, Việt gặp Tuần/Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, công danh trắc trở, nếu được hưởng giàu sang cũng chẳng lâu bền, thường có bệnh ở đầu, lại hay mắc họa khủng khiếp, nhất là về đao thương, súng đạn và không thế sống lâu được.

Nam mệnh

 • Khôi, Việt thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên được hưởng phú quý song toàn và sống lâu.
 • Khôi, Việt gặp Tuần/Triệt án ngữ, hay gặp nhiều sao xấu xa mờ ám hội hợp nên công danh trắc trở, hay mắc tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.

Nữ mệnh

 • Khôi Việt thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp là bậc hiền phụ, có danh giá, được hưởng giàu sang, sống lâu và rất vượng phu ích tử.
 • Khôi, Việt gặp Tuần/Triệt án ngữ hay gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nên suốt đời phải lao tâm khổ tứ lại hay mắc tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.

Phụ giải

Khôi, Việt tại Mệnh, Thân, vi trưởng tử

Cung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ tất là con trưởng nếu không sau cũng đoạt trưởng.

Thiên Khôi, Thiên Việt cái thế văn chương

Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Văn tinh như: Xương, Khúc, Khoa, Tuế, Tấu là người có văn tài lỗi lạc và sớm nhẹ bước thang mây.

Khôi, Việt phụ tinh vi phúc thọ

Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ, lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên được hưởng phúc và sống lâu.

Khôi, Việt tại Mênh, Thân đa chiết quế

Cung Mệnh, Thân có Khôi, Việt tọa thủ tất đi thi đỗ cao ví như được bẻ cành quế

Khôi, Việt, Xương, Khúc, Lộc Tồn phù, HÌnh, Sát vô xung, đại phú quý.

Cung Mệnh có Khôi Việt tọa thủ gặp Xương, Khúc, Lộc hội hợp may mắn lại không bị Sát tinh hay Kỵ, HÌnh xâm phạm nên được hưởng phú quý đến cực độ và sống lâu

Khôi, Việt trùng phùng Sát, cố tật vưu đa

Cung Mệnh có Khôi, Việt tọa thủ gặp nhiều Sát tinh hội hợp nên trong mình có nhiều bệnh tật không thể chữa khỏi được.

Khôi tinh lâm Mệnh, vị trí tam thai

Cung Mệnh có Khôi tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp nên rất quý hiển. Nếu cung Mệnh an tại Ngọ có Khôi toaj thủ gặp Tử đồng cung, chắc chắn là có uy danh lừng lẫy và được hưởng giàu sang trọn đời.

Khôi tinh giáp Mệnh vi kỳ cách

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp, giáp Khôi, giáp Việt nên rất thông minh, sớm hiển đạt, được nhiều người kính trọng, yêu mến, ra ngoài hay được quý nhân phù trợ.

Giáp Quý, Giáp Lộc, thiều nhân tri

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Khôi, Việt giáp Lộc nên rất quý hiển và giàu có ít người sánh kịp

Sao Lộc Tồn

 • Cung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp là người thông minh, học rộng, tính nhân hậu, từ thiện, có tài tổ chức, có nhiều sáng kiến lạ và biết ứng biến, suốt đời được hưởng giàu sang, được nhiều người kính trọng và sống lâu.
 • Lộc gặp Tử, Xương, Khôi, Việt, Mã hội hợp thật là rực rỡ tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là được hưởng phú quý trọn đời có uy quyền hiển hách, tuổi thọ cũng gia tăng.
 • Lộc gặp Quang, Quý, Thiên Quan, Thiên Phúc, Riêu, Y hội hợp nên chuyên nghề thuốc, sau rất nổi tiếng
 • Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là KHông, Kiếp, Hao, Kỵ, Tuế là người biển lận, ích kỷ và gian quyệt, thường sớm khắc 1 trong 2 thân, hay phải sớm lìa bỏ gia đình, lang thang bôn tẩu ở phương xa, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, vì công danh trắc trở, tài lộc thiếu thốn; nếu có nhiều tiền của, lại hay bị mất cắp lừa đảo; khó tránh được những tai họa khủng khiếp và rất dễ bị mắc tù tội, tuổi thọ cũng bị chiết giảm.

Nam mệnh

 • Lộc thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Tử, Phủ, Xương, Khúc, Khôi, Việt nên được hưởng phú quý trọn đời, có uy danh lừng lẫy và sống lâu.
 • Lộc gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp nhất là Không, Kiếp, Hao, Kỵ, Tuế nên suốt đời quẫn bách, buồn phiền vì vợ con, thường phải sớm ly tổ, lại hay mắc tai họa và không thể sống lâu được.

Nữ mệnh

 •  Lộc thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên rất đoan chính, được hưởng giàu sang trọn đời và rất vượng phu ích tử.
 • Lộc gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, cung không có tánh dâm đãng nhưng suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng và hay phải buồn khổ vì chồng con.

Phụ giải

Lộc Tồn hậu trọng đa y thực

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên suốt đời được hưởng giàu sang, được ăn miếng ngon, mặc đồ tốt.

Nếu cung Mệnh an tại Hợi có Lộc tọa thủ gặp nhiều sao tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là người tài quan song mỹ, được hưởng phú quý đến cực độ.

Lộc Tồn tại viên, chi tứ tổ nghiệp

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ, nên có của cải do tiền nhân để lại.

Lộc triều viên, thân vinh quý hiển

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Lộc chiếu nên rất quý hiển.

Lộc Tồn Tý, Ngọ vị Mệnh, Thân, Thiên Di phùng chi lợi lộc nghi

Cung Mệnh, Thân hay Thiên Di an tại Tý, Ngọ có Lộc tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên rất giàu sang, tiền của chất đống lên trong kho lẫm.

Lộc phùng xung Phá, cát dã thành hung

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Phá xung chiếu nên rất mờ ám xấu xa. Có cách này, nên tiền tài thiếu thốn, suốt đời phải lo lắng vì sinh kế, và hay mắc tai họa.

6 Song Lộc thủ Mệnh, Lã Hậu chuyên quyền

Cung Mệnh có Lộc Tồn và Hóa Lộc tọa thủ đồng cung, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp là người độc đoán, có óc lãnh tụ và thích chuyên quyền như Lã Hậu đời Hán vậy.

Cung Mệnh của số Lã Hậu đời Hán cũng có cách này.

Song Lộc trùng phùng, chung thân phú quý

Cung Mệnh có Lộc Tồn tọa thủ gặp Hóa Lộc chiếu hay có Hóa Lộc tọa thủ gặp Lộc Tồn chiếu, hay có Lộc Tồn, Hóa Lộc tọa thủ đồng cung và nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, chắc chắn là được hưởng giàu sang trọn đời.

Minh Lộc, ám Lộc, vị chí công khanh (Cầm thượng thiên hoa)

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Lộc Tồn tọa thủ, cung Nhị hợp có Hóa Lộc tọa thủ hay cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Hóa Lộc tọa thủ, cung Nhị hợp có Lộc Tồn tọa thủ; như vậy thật là rực rỡ. Có cách này như gấm thêm hoa, chắc chắn là được hưởng giàu sang, có quan chức lớn và uy quyền hiển hách.

(trường hợp “Minh Lộc, ám Lộc” còn gọi là “Uyên ương Lộc hội”)

Lộc, Mã tối hỉ giao trì, chúng nhân sủng ái

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ, gặp Mã xung chiếu, hay Mã tọa thủ gặp Lộc xung chiếu, như vậy thật là rực rỡ tốt đẹp. Có cách này tất được hưởng giàu sang, dễ kiếm tiền và được nhiều người mến chuộng.

Lộc đáo, Mã đáo kỵ Kiếp, Không, Tuế

Cung Mệnh có Lộc tọa thủ gặp Mã xung chiếu hay có Mã tọa thủ gặp Lộc xung chiếu, nếu lại gặp thêm Kiếp, Không, Tuế hội hợp, tất là mờ ám xấu xa. Có cách này nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng, công danh trắc trở, hay phải lo lắng về sinh kế khó tránh thoát được tai họa.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---