Sao Tả Phụ, Hữu Bật Đóng Tại Mệnh

sao tả phụ hữu bật đóng tại mệnh

Sao Tả Phụ – Hữu Bật

  • Cung Mệnh có Tả Phụ hay Hữu Bật tọa thủ lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên thân hình đầy đặn, tính nhân hậu, khoan hòa, thẳng thắn hay cứu giúp những người cùng khốn và nhiều mưu trí.
  • Tả, Hữu gặp Tử, Phủ, Xương, Khúc, Khôi, Việt hội hợp lại có Khoa, Quyền, Lộc tất trong mình có nhiều nốt ruồi kín và quý tướng. Vậy cho nên được hưởng phú quý trọn đời, danh tiếng lừng lẫy, tuổi thọ cũng gia tăng.
  • Tả, Hữu hội hợp với Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Long, Phượng tất chuyên về nghề thuốc, sau rất khá giả.
  • Tả, Hữu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội hợp tất trong mình có nhiều sẹo rỗ, thường mang tật, tính rất gian trá, hiểm độc, hay lừa đảo, hại người, suốt đời cùng khỏ cô đơn, khó tránh thoát được những tai họa khủng khiếp, tuổi thọ cũng lại bị chiết giảm.
  • Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ dù gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp hay gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp cũng phải sớm ly tổ lìa bỏ gia đình, tự tay lập nghiệp ở phương xa.

Nam mệnh

  • Tả, Hữu thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp là người thông minh học rộng văn võ kiêm toàn, được hưởng giàu sang đến tột bậc.
  • Tả, Hữu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa nhất là Cự, Phá Hãm địa, hay Sát tinh hội hợp tất phải mang tàn tật, suốt đời cùng khổ và thường yểu tử.

Nữ mệnh

  • Tả, Hữu thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, là người siêng năng, hiền hậu, giàu có hơn người và rất vượng phu ích tử.
  • Tả, Hữu gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hay Sát tinh hội hợp là hạng bất chính, khắc chồng hại con, dù có được hưởng giàu sang cũng chẳng được lâu bền, nếu chết non là may mắn.

Phụ giải

Tả Phụ, Hữu Bật chung thân phúc hậu

Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên suốt đời được hưởng phúc, gặp nhiều may mắn và sống lâu.

Tả, Hữu đồng cung, phi la y tử

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tả, Hữu đồng cung lại gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Khoa, Quyền, Lộc tất được hưởng phú quý song toàn, ví như người mặc áo gấm tía.

Mộ phùng Tả, Hữu tôn cư bát tọa chi quý

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Tả, Hữu tọa thủ lại gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên rất quý hiển. Tả Hữu tọa thủ tại Tứ Mộ sáng sủa hơn là tại các vị trí khác

Phụ, Bật ái nhập Mộ cung, nhược phùng Đế tượng, Văn đoàn, Võ cách, hoạnh phát danh tài

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Tả, Hữu tọa thủ là hợp cách, nếu lại gặp Tử Vi hay Cơ, Nguyệt, Đồng Lương (Văn đoàn) hội hợp, hay Sát, Phá, Liêm, Tham (Võ cách) hội hợp, tất hoạnh phát công danh và được hưởng giàu sang trọn đời.

Tả, Hữu, Trinh, Dương tao hình lục

Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ lại gặp Trinh, Dương hội hợp nên hay mắc tù tội và suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng.

Tả, Hữu, Khôi, Việt ư phúc thọ

Cung Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ lại gặp Khôi, Việt tọa thủ nên được hưởng phúc và sống dài lâu.

Tả, Phủ đồng cung, tôn cư vạn thừa

Cung Mệnh có Tả, Phủ tọa thủ đồng cung nên được hưởng giàu sang sung sướng. Nếu cung Mệnh an tại Tuất, có cách này thật là hoàn mỹ, phú quý đến tột bậc.

Hữu Bật, Thiên Tướng phúc lai lâm

Cung Mệnh có Hữu, Tướng tọa thủ đồng cung nên được hưởng phúc sống lâu. Trong trường hợp này nếu cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi tất được hưởng phú quý nhưng không bền. Nếu cung Mệnh an tại Mão, Dậu tất chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng.

Tả, Hữu giáp Mệnh vi quý cách

Cung Mệnh có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp lại giáp Tả, giáp Hữu nên rất quý hiển, có danh tiếng lừng lẫy, được nhiều người kính  phục.

Phụ, Bật giáp Đế, phúc lai lâm

Cung Mệnh có Tử Vi tọa thủ lại giáp Tả, giáp Hữu nên được hưởng phúc có danh giá và uy quyền.

Tả, Hữu đơn thủ chiếu Mệnh, ly tông thứ xuất

Cung Mệnh có Tả, Hữu hoặc xung chiếu, hoặc hợp chiếu, tất phải sớm lìa bỏ gia đình, lập nghiệp ở phương xa. Trong trường hợp này, nếu cung Mệnh có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng giàu sang và sống lâu. Trái lại, nếu cung Mệnh có nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp tất cùng khổ cô đơn, trong đời gặp nhiều nỗi gian truân vất vả và thường yểu tử.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---