Luận Giải Sao Tam Thai – Bát Tọa

Luận giải sao Tam Thai - Bát Tọa

Luận bàn về sao Tam Thai – Bát Tọa

Tam Thai (phải đọc là Tam Đài mới đúng) thuộc dương Thổ. Chủ về văn mặc (văn từ bút mực) trợ giúp cho quang huy của Thái Dương. Tam Thai tính tình ánh trực vô tư. Nếu đứng bên Thái Dương hoặc được Thái Dương đắc địa chiếu càng sáng sủa. Tam Thai đứng cung nào cũng được không có đất hãm cho sao này.

Bát Tọa (phải đọc là Bát Tòa) thuộc âm Thổ, tính tình thẳng thắn bộc trực, có phần vội vã, cũng chủ về văn mặc và trợ giúp quang huy cho Thái Âm. Bát Tọa đứng bên Thái Âm hoặc được Thái Âm đắc địa chiếu sẽ làm tăng quang huy cho Thái Âm. Bát Tọa đứng chỗ nào cũng được không bị thất hãm.

Một số Tử Vi gia Trung Quốc cho rằng Thai Tọa kị đứng vào Phu Thê cung sẽ gây ra tình trạng ly khắc. Tử Vi Việt đối với Thai Tọa vào cung Phối chẳng những không trở ngại mà còn đẹp nữa.

Một vài sách Tử Vi Việt lại bảo Tam Thai thuộc Thủy và Bát Tọa thuộc Mộc. Nếu đọc là Đài với Tòa thì thuộc Thổ có phần chính xác. Thai Tọa với Tử Vi Việt là sự khôn ngoan sang trọng, nhà cửa cao sang. Như vậy thì rõ ràng là Đài với Tòa chứ không còn phải là Thai với Tọa nữa.

Một số câu phú Tử Vi về sao Tam Thai – Bát Tọa

Giáp Bát Tọa giáp Tam Thai

Thiếu niên sớm dự các đài nghênh ngang

Tam Thai hội hợp cùng cát diệu

Thời một phen dưỡng dục nên người

Mộ trung Thai Tọa văn mưu võ lược kiêm ưu

(Thai Tọa đóng Mệnh ở các cung mộ thì văn mưu vũ lược đều hay)

– Bát Tọa hướng Dương, thị tụng ư cung cấm

(Bát Tọa có Thái Dương là người được ra vào nơi cung cấm, quyền chức)

– Thai Tọa Phong Cáo hiển ấm thừa quang

(Mệnh hay Phúc Đức có Thai Tọa Phong Cáo thì được hưởng phúc ấm của ông cha)

– Thiên Mã ngộ Tam Thai anh hùng vô đối

(Mệnh có Thiên Mã đứng với Tam Thai là con người bản lĩnh anh hùng)

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---