Phụ Luận Về Cung Tử Tức

Phụ luận về cung Tử Tức

Cung Tử Tức đại cương

Nếu cung Mệnh, Thân sáng sủa tốt đẹp, chắc chắn là được hưởng phú quí. Nhưng chẳng may, cung Tử Tức lại mờ ám gặp nhiều sao mờ ám xấu xa; vậy về hậu vận, thường co đơn hay không được nhờ vả con cái mà an hưởng thanh nhàn.

Trái lại, nếu cung Mệnh, Thân mờ ám, xấu xa, dĩ nhiên là vất vả lật đật. Nhưng may mắn cung Tử Tức lại sáng sủa tốt đẹp; vậy lưc về già cũng được sung sướng đôi chút vì được nhờ con.

Cổ nhân có câu:

Mệnh hung nhi cát, do hữu Tử cung cát”.

Mệnh cát nhi hung, do hữu Tử cung hung”

(Mệnh xấu hóa tốt vì cung Tử Tức tốt,

Mệnh tốt hóa xấu vì cung Tử Tức gặp xấu).

Sự tốt xấu của cung Tử Tức lại rất quan hệ đến cuộc đời của người đàn bà: lúc còn trẻ nhờ cha mẹ; sau lập gia đình, tất phải nương và chồng; đến già lại phải trông vào con.

Cung Tử Tức tiểu luận

Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao giống nhau: gọi là Truyền tinh. Sau này, được nhờ đứa con đó.

Thí dụ: Cung Tử Tức của cha hay mẹ có Tử, Phủ, Xương, Khúc, Long, Phượng hội hợp. Cung Mện của con có Phủ, Tướng, Xương, Khúc, Long, Phượng hội hợp. Như vậy là có Truyền tinh.

Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao khác nhau: gọi là Bất Truyền tinh. Sau này không được nhờ đứa con đó, hoặc con chết trước cha mẹ, hoặc cha mẹ chết trước khi con hiển đạt khá giả.

Thí dụ:

  • Cung Tử Tức của cha mẹ có Sát, Phá, Liêm, Tham, Tả, Hữu hội họp. Cung Mệnh của con có Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, Xương, Khúc hội hợp. Như vậy là Bất Truyền tinh.
  • Cung Tử Tức của cha và cung Mệnh của con có nhiếu sao giống nhau, như vậy là cha hợp với con. Trái lại, là cha con không hợp nhau.
  • Cung Tử Tức của mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao giống nhau. Như vậy, mẹ hợp với con. Trái lại, là mẹ con không hợp nhau.
  • Cung Tử Tức của cha hay mẹ và cung Mệnh của con có nhiều sao xấu xa giống nhau, chủ sự cô khắc, gây tai ương, tật bệnh như vậy rất khó nuôi đứa con đó.

Nhưng nếu ngoài bốn chục tuổi (hoặc tuổi cha, hoặc tuổi mẹ) mới sinh đứa con nói trên lại rất dễ nuôi.

Xem thêm: Phụ luận về cung Mệnh Thân

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---