Thiên Phủ Triều Viên Là Gì? – Quan Cao Chức Trọng Phú Quý Song Toàn

Thiên Phủ Triều Viên

Thiên Phủ Triều Viên là một cách cũng cũng hay được nhắc tới trong Tử Vi. Đây là một cách cục quý mà người có lá số tử vi thuộc cách cục trên thì thường được hưởng số quyền cao chức trọng, phú quy song toàn. Chúng ta cùng tìm hiểu cách cục này qua bài viết sau đây.

Thiên Phủ Triều Viên là gì?

Thiên Phủ Triều Viên là Sao Thiên Phủ nhập miếu địa trấn mệnh tại cung Thìn hoặc Tuất, đồng cung với Liêm Trinh, không bị sát tinh xung phá. Nếu có sát tinh xung phá thì cách cục bị chiết giảm đi nhiều.

Ưu điểm: Quan cao, chức trọng, phúc, quý song toàn. Mệnh nữ trung trinh hiền thục. Nếu sao Tả Phụ cùng trấn mệnh, tại cung tam phương tứ chính có sao hóa cát chầu về là cực quý.

Khuyết điểm: Bất lợi cho hôn nhân, tình duyên, nên kết hôn muộn.

Hai sao Thiên Phủ, Liêm Trinh trấn mệnh tại cung Tuất, lại gặp các cát tinh Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Lộc, Hóa Quyền, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt gia hội, không có sát tinh mới được coi là phù hợp với cách cục này,. Nếu có Tả Phụ hoặc Hữu Bật tại cung mệnh mới tốt đẹp, tốt nhất cho người sinh năm Giáp, Kỷ, tiếp đến là sinh năm Đinh. Cung Tuất là vị trí của quẻ Càn, là ngôi vị của Vua, Thiên Phủ là bề tôi. Nếu lá số được cách cục này, chủ về đại phú, đại quý.

Ca quyết:

Càn vi quân tượng, Phủ vi thần

Đắc địa lai triều phúc tự tân

Phụ Bật trung thần thân báo quốc

Yêu kim y tử bái trùng huy

Nghĩa là:

Càn là tượng vua phủ bầy tôi

Đắc địa đến chầu phúc tự đầy

Phụ Bật tôi trung vì đất nước

Đai vàng áo tía tại cung mây

Trong kinh có viết: “Thiên phủ tại Tuất có sao phò trợ, đai vàng áo tía”, ” Phụ phủ đồng cung, tôn cư vạn thặng” (Tả phụ, Thiên phủ đồng cung, ngôi cao chót vót).

Mẫu Lá số Thiên Phủ Triều Viên

Lá Số Thiên Phủ Triều Viên

Trên đây là mẫu lá số Thiên Phủ và Liêm Trinh đóng tại cung Thìn, tuy có sát tinh xung phá nhưng đây cũng là một trong những mẫu để tham khảo. Nếu không có các sát tinh phá rồi thì ắt hẳn là một lá số rất đẹp, được hưởng phú quý vẹn toàn.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---