Quân Thần Khánh Hội Là Gì? – Quý Nhân Phù Trợ, Phú Quý Trọn Đời

Quân Thần Khánh Hội cách

Trong lá số tử vi, chúng ta thường nghe tới cách Quân Thần Khánh Hội hay còn gọi là vua tôi quần tụ. Đây là một cách quý, chúng ta cùng theo dõi bài viết sau để hiểu hơn về cách cục này nhé.

Quân Thần Khánh Hội là gì?

Theo một cách nhìn đơn giản trên lá số tử vi, quân thần khánh hội cách là sao Tử Vi cùng sao Tả Phụ, Hữu Bật đóng tại cung Mệnh. Tử Vi được ví như là sao vua, còn các sao phò tá là sao Tả Phụ, Sao Hữu Bật. Vua có các quân thần phò tá thì được gọi là vua tôi quần tụ.

Đức Minh Quân (Tử Vi là sao sáng, được Miếu Vượng địa) mà được trợ giúp từ các sao cát tinh như là cá gặp nước, được trợ giúp vô cùng đắc lực.

Cũng có những cách có Tử Vi tại Mệnh, Tả Phụ, Hữu Bật nằm tại cung tam phương tứ chính chiếu đến hoặc nằm ở các cung bên cạnh thì cũng có ưu điểm tương tự như cách cục Quân thần khánh hội. Nếu được đóng tại Mệnh thì là tốt nhất, còn các cách khác cũng tốt nhưng không tốt bằng.

Nếu sở hữu cách cục này thì ắt sẽ được nhiều sự trợ giúp, gặp được nhiều quý nhân phù trợ, được quần chúng hưởng ứng và được hưởng phúc trọn đời.

Cung mệnh có Tử Vi, được Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Phù, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Tam Thai, Bát Tọa, Long Trì Phượng Các, Ân Quang Thiên Quý cùng cát tinh ở tam phương tứ chính hội hợp, không có sát tinh chính là cách này, thêm Lộc Tồn cũng như cát hoá cũng càng tốt đẹp hơn. Gặp Tứ Sát Không Kiếp cùng các ác tinh khác đồng cung hay hội chiếu thì không hợp cách, chủ bị người dưới quyền qua mặt, lường gạt (tớ dấu chủ, quần thần che lấp vua, làm phản). Tử Vi là vua, các sao Phủ Tướng, Tả Hữu, Xương Khúc là quân thần, cho nên gọi là Quan Thần Khánh Hội. Người được mệnh này, không được đại quý thì cũng đại phú.

Quân Thần Khánh Hội, lánh nhất thuyết pháp thị dữ bách quan triều củng tương đồng,tức thị Tử Vi hội văn vũ bách quan (Thiên Phủ, Thiên Tướng, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Văn Xương, Văn Khúc, Lộc Tồn, Thiên Mã, Thai Phụ, Phong Cáo, Long Trì, Phượng Các, Tam Thai, Bát Tọa, Ân Quang, Thiên Quý)

Mẫu lá số Quân Thần Khánh Hội – Vua Tôi Quần Tụ

Quân Thần Khánh Hội

Như trên lá số trên, chúng ta Thấy Mệnh có Tử Vi Đắc Địa đóng tại cung Mùi, giáp cung Mệnh Huynh Đệ có Tả Phụ, Phụ Mẫu có Hữu Bật, như vậy cách trên được gọi là Quân Thần Khánh Hội cách.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---