Sao Thiên Cơ, Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn Đóng Tại Phụ Mẫu

sao thiên cơ, thiên phủ, thái âm, tham lang, cự môn đóng tại cung phụ mẫu

Sao Thiên Cơ Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Sao Thiên Cơ đơn thủ tại Tỵ, Ngọ, Mùi: cha mẹ khá giả.
 • Đơn thủ tại Hợi, Tý, Sửu: cha mẹ bình thường. Cha mẹ và con không hợp tính nhau. Nên làm con nuôi họ khác. Nếu không, tất khó tránh được mọi hình khắc.
 • Âm đồng cung tại Thân: hai thân khá giả
 • Âm đồng cung tại Dần: hai thân giàu có nhưng sớm xa cách 1 trong 2. Không lợi ích cho mẹ.
 • đ. Lương đồng cung: cha mẹ giàu sang và sống lâu.
 • Cự đồng cung: sớm khắc 1 trong 2 thân. Nếu không cũng phải xa cách 2 thân. Trong nhà thiếu hòa khí

Sao Thiên Phủ Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Bất cứ tại vị trí nào cha mẹ cũng có của.
 • Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: cha mẹ khá giả, có danh chức.
 • Đơn thủ tại Mão, Dậu, Sửu, Mùi: 2 thân phú quý song toàn, nhưng sớm xa cách 1 trong 2
 • Coi Tử Vi c, Liêm Trinh b, Vũ Khúc b

Sao Thái Âm Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Đơn thủ tại Dậu, Tuất, Hợi: hai thân giàu sang. Lợi cho mẹ nhiều hơn cha
 • Đơn thủ tại Mão, Thìn, Tỵ: 2 thân vất vả. Sớm khắc 1 trong 2. Nên làm con nuôi
 • Nguyệt đồng cung tại Sửu, Mùi: nhận định theo Thái Dương c
 • Coi Thiên Đồng e,g, Thiên Cơ c,d

Sao Tham Lang Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Bất cứ tại vị trí nào cũng khắc 1 trong 2 thân. Nếu không, cũng phải xa cách 2 thân.
 • Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ giàu có, nhưng con không được thừa hưởng. Trong nhà thiếu hòa khí
 • Đơn thủ tại Dần, Thân: 2 thân túng thiếu, bất hòa, hay xa cách, cha mẹ không hợp tính con.
 • Đơn thủ tại Tý, Ngọ: cha mẹ bình thường. Trong nhà thiếu hòa khí. Nên làm con nuôi họ khác.
 • Coi Tử vi g, Liêm Trinh c, Vũ Khúc d

 Sao Cự Môn Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ cũng bất hòa. Trong nhà có sự tranh chấp.
 • Đơn thủ tại Hợi, Tý, Ngọ: cha mẹ giàu sang nhưng con không hợp tính con
 • Đơn thủ tại Tỵ: 2 thân thường xa cách nhau. Nếu không cũng sớm khắc 1 trong 2
 • Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ bỏ nhau, hay 1 còn 1 mất từ lúc con còn ít tuổi.
 • Nhật đồng cung tại Dần: nhận định theo Thái Dương a
 • đ.  Nhật đồng cung tại Thân: nhận định theo Thái Dương b
 • coi Thiên Đồng h, Thiên Cơ e
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Hưng Tử Vi---