Phân Loại Chính Tinh Trong Tử Vi: Đế Tinh, Phúc Tinh, Thiện Tinh, Quý Tinh, Phú Tinh, Quyền Tinh, Tài Tinh, Đào Hoa Tinh, Ám Tinh, Hung Tinh

Phân Loại Chính Tinh Trong Tử Vi

Khoa Tử Vi chia các chính tinh thành 10 loại khác nhau cụ thể như sau

Đế Tinh

Đế tinh chính là chúa tể của các sao là sao Tử Vi

Phúc Tinh

Phúc tinh là những sao ám chỉ phúc thọ, đó là sao Thiên Đồng và sao Thiên Lương

Thiện Tinh

Thiện tinh mang ý nghĩa là bằng hữu, huynh đệ, phúc thọ, được gọi là sao Thiên Cơ

Quý Tinh

Quý tinh mang ý nghĩa ám chỉ quý nhân, quan lộc, là sao Thái Dương

Phú Tinh

Phú Tinh hàm ý nói về của cải vật chất là đặc tính của sao Thái Âm

Quyền Tinh

Quyền tinh mang ý nghĩa tài lộc vào uy quyền, đó là đặc tính của các sao như: Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thất Sát

Tài Tinh

Tài tinh mang ý nghĩa về tài lộc: là sao Vũ Khúc và Thiên Phủ

Đào Hoa Tinh

Trong các chính tinh thuộc bộ môn Tử Vi Đẩu Số thì đào hoa tinh được coi là sao Liêm Trinh

Ám Tinh

Ám Tinh được gọi là sao Cự Môn, thể hiện sự cản trở

Hung Tinh

Hung tinh có thể bao gồm các sao Tham Lang, Phá Quân, Liêm Trinh

Sự phân biệt nói trên không lấy gì làm chính xác. Bất luận sao nào đắc địa đều có ít nhiều ý nghĩa phúc, thọ. Phú, quý, tài, quyền. Sự phân loại nói trên cốt để chỉ vị trí thích hợp nhất của một chính tinh mà thôi.

Ví dụ: Thái Dương chủ về quan lộc ở cung Quan lộc thì hợp. Thái Âm chủ điền trạch ở cung Điền rất tốt. Vũ Khúc,

Thiên Phủ chủ về tài lộc ở cung Tài thì đúng chỗ… Tuy nhiên, quan trọng vẫn là sự đắc địa. Nếu Vũ Khúc được ở

Tài Bạch mà hãm địa thể tất không có nghĩa là giàu có.

Thái Dương hãm ở cung Quan cũng không quý. Vì vậy phải có cả hai điều kiện tối hảo:

– Đắc địa.

– Ở vị trí thích hợp với đặc tính chủ yếu của sao.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---